SECURE ELECTRONIC TECHNOLOGY PLCSECURE ELECTRONIC TECHNOLOGY PLCSECURE ELECTRONIC TECHNOLOGY PLC

SECURE ELECTRONIC TECHNOLOGY PLC

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

NSLTECH nguyên tắc cơ bản

Báo cáo tài chính SECURE ELECTRONIC TECHNOLOGY PLC, bao gồm doanh thu, chi phí, lãi và lỗ

Tổng doanh thu của NSLTECH trong quý trước là959.64 M NGN, và cao hơn 10.75% so với quý trước. Thu nhập ròng của Q4 23 là -25.42 M NGN.

Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q4 '23
‪0.00‬
Tổng Doanh thu
Lãi gộp
Thu nhập hoạt động
Thu nhập trước thuế
Thu nhập ròng
Loại tiền: NGN
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q4 '23
TTM
Tổng Doanh thuChỉ số tăng trưởng YoY
Lãi gộpChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập hoạt độngChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập trước thuếChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập ròngChỉ số tăng trưởng YoY
EBITDAChỉ số tăng trưởng YoY
EBITChỉ số tăng trưởng YoY