SECURE ELECTRONIC TECHNOLOGY PLCSECURE ELECTRONIC TECHNOLOGY PLCSECURE ELECTRONIC TECHNOLOGY PLC

SECURE ELECTRONIC TECHNOLOGY PLC

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

NSLTECH nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu SECURE ELECTRONIC TECHNOLOGY PLC

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Nigeria — năm ngoái quốc gia này đã mang lại SECURE ELECTRONIC TECHNOLOGY PLC 4.35 B NGN, và năm trước đó — 4.13 B NGN.

Theo nguồn
Theo quốc gia