OKOMU OIL PALM CO PLC

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

OKOMUOIL nguyên tắc cơ bản

OKOMU OIL PALM CO PLC tổng quan về cổ tức

Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 4.50 NGN. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 6.79%