TRANSCORP HOTELS PLC

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

TRANSCOHOT nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu TRANSCORP HOTELS PLC

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Nigeria — năm ngoái quốc gia này đã mang lại TRANSCORP HOTELS PLC 31.44 B NGN, và năm trước đó — 21.74 B NGN.

Theo nguồn
Theo quốc gia