UNILEVER NIGERIA PLCUNILEVER NIGERIA PLCUNILEVER NIGERIA PLC

UNILEVER NIGERIA PLC

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

UNILEVER nguyên tắc cơ bản

UNILEVER NIGERIA PLC tổng quan về cổ tức

Cổ tức của UNILEVER được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 0.75 NGN. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 4.98%