Hợp đồng tương lai Platinum

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Hợp đồng Hợp đồng tương lai Platinum

Thời hạn
Giá
Thay đổi %
Thay đổi
Đỉnh
Đáy
Xếp hạng kỹ thuật
PLG2024Platinum Futures (Feb 2024)
2024-02-27876.8−3.22%−29.2876.8876.8
Bán
PLH2024Platinum Futures (Mar 2024)
2024-03-26894.7+2.04%17.9894.7879.9
Bán
PLJ2024Platinum Futures (Apr 2024)
2024-04-26898.3+1.95%17.2901.7883.1
Bán
PLN2024Platinum Futures (Jul 2024)
2024-07-29906.6+1.84%16.4910.0893.7
Bán
PLV2024Platinum Futures (Oct 2024)
2024-10-29914.8+1.76%15.8918.5902.6
Bán
PLF2025Platinum Futures (Jan 2025)
2025-01-29923.0+1.82%16.5925.7910.9
Bán
PLJ2025Platinum Futures (Apr 2025)
2025-04-28913.9−2.88%−27.1913.9913.9
Bán Mạnh
PLN2025Platinum Futures (Jul 2025)
2025-07-29919.1−2.86%−27.1919.1919.1
Bán Mạnh
PLV2025Platinum Futures (Oct 2025)
2025-10-29929.4−2.83%−27.1929.4929.4
Bán Mạnh
PLF2026Platinum Futures (Jan 2026)
2026-01-28934.9−2.82%−27.1934.9934.9
Bán Mạnh
PLJ2026Platinum Futures (Apr 2026)
2026-04-28940.7−2.80%−27.1940.7940.7
Bán Mạnh
PLN2026Platinum Futures (Jul 2026)
2026-07-29945.9−2.79%−27.1945.9945.9
Bán Mạnh
PLV2026Platinum Futures (Oct 2026)
2026-10-28956.2−2.76%−27.1956.2956.2
Bán
PLF2027Platinum Futures (Jan 2027)
2027-01-27961.7−2.74%−27.1961.7961.7
Bán Mạnh