Alexander & Baldwin, Inc.Alexander & Baldwin, Inc.Alexander & Baldwin, Inc.

Alexander & Baldwin, Inc.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

ALEX nguyên tắc cơ bản

Báo cáo tài chính Alexander & Baldwin, Inc., bao gồm doanh thu, chi phí, lãi và lỗ

Tổng doanh thu của ALEX trong quý trước là61.20 M USD, và cao hơn 15.69% so với quý trước. Thu nhập ròng của Q1 24 là 19.97 M USD.

Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
Tổng Doanh thu
Lãi gộp
Thu nhập hoạt động
Thu nhập trước thuế
Thu nhập ròng
Loại tiền: USD
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
TTM
Tổng Doanh thuChỉ số tăng trưởng YoY
Lãi gộpChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập hoạt độngChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập trước thuếChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập ròngChỉ số tăng trưởng YoY
EBITDAChỉ số tăng trưởng YoY
EBITChỉ số tăng trưởng YoY