Avanos Medical, Inc

AVNS NYSE
AVNS
Avanos Medical, Inc NYSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

AVNS nguyên tắc cơ bản

Vị thế tài chính hiện tại của Avanos Medical, Inc

Tổng tài sản của AVNS cho Q2 22 là1.75B USD, ít hơn 0.78% so với kỳ trước Q1 22. Và tổng nợ phải trả giảm 1.73% trong Q2 22 tới 501.2M USD.

Tổng Tài sản
Tổng Nợ phải trả
Tổng Tài sản
Tổng Tài sản lưu động
Tổng Tài sản dài hạn
Tổng Nợ phải trả
Tổng Nợ ngắn hạn
Tổng Nợ dài hạn
Tổng Vốn chủ sở hữu
Tổng nợ phải trả & vốn chủ sở hữu của cổ đông
Tổng Nợ
Nợ Ròng
Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu