Brookfield Renewable Partners L.P.Brookfield Renewable Partners L.P.Brookfield Renewable Partners L.P.

Brookfield Renewable Partners L.P.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

BEP nguyên tắc cơ bản

Brookfield Renewable Partners L.P. tổng quan về cổ tức

Cổ tức của BEP được trả hàng quý. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 0.35 USD. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 6.40%