Home Depot, Inc. (The)

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

HD nguyên tắc cơ bản

Home Depot, Inc. (The) tổng quan về cổ tức

Cổ tức của HD được trả hàng quý. Mức cổ tức tiếp theo trên mỗi cổ phiếu dự kiến là 2.09 USD, hãy mua trước 29 Tháng 11 để được thanh toán. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 2.63%