Eli Lilly and Company
LLY NYSE

LLY
Eli Lilly and Company NYSE
Giao dịch ngay
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Giao dịch ngay

Báo cáo tài chính

Tóm tắt tài chính của Eli Lilly and Company với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của LLY là 234.146B. EPS TTM của công ty là 6.71, lợi tức cổ tức là 1.39%, và P/E là 36.54. Ngày thu nhập tiếp theo Eli Lilly and Company là Aug 04, ước tính là 1.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền