Lockheed Martin CorporationLockheed Martin CorporationLockheed Martin Corporation

Lockheed Martin Corporation

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

LMT nguyên tắc cơ bản

Các số liệu thống kê và tỷ lệ tài chính chính Lockheed Martin Corporation.

Tỷ lệ giá trên doanh số của LMT là 1.65. Công ty có tỷ lệ Giá trị doanh nghiệp trên EBITDA là 12.59. Kể từ 2023, họ đã tuyển dụng 122.00 k người.

Chỉ số
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
Hệ số giá trên thu nhập
Hệ số giá trên dòng tiền
Loại tiền: USD
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Hiện tại
Chỉ số chính
Tỷ lệ định giá
Tỷ suất lợi nhuận
Chỉ số thanh khoản
Hệ số thanh toán nợ