Spotify Technology S.A

SPOTNYSE
SPOT
Spotify Technology S.ANYSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

SPOT nguyên tắc cơ bản

Lợi nhuận và doanh thu Spotify Technology S.A

Lợi nhuận của SPOT trong quý trước là -1.49 USD trong khi ước tính là -1.36 USD, chiếm -9.41 % bất ngờ. Doanh thu của công ty trong cùng kỳ lên tới 3.38B USD mặc dù con số ước tính là 3.39B USD. Thu nhập ước tính cho quý tiếp theo là -0.90 USD và doanh thu dự kiến sẽ đạt đến 3.37B USD. Ngoài ra, hãy xem các thay đổi hàng năm theo thời gian để có bức tranh toàn cảnh hơn về lợi nhuận và động lực doanh thu của SPOT.

Thu nhập
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên
Doanh thu
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên