Wells Fargo & Company WFC

WFCNYSE
WFC
Wells Fargo & CompanyNYSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Đánh giá
Giá trị Doanh nghiệp/EBITDA, TTM
Giá trị Doanh nghiệp, FQ
Vốn hóa thị trường - Cơ bản
Số lượng Nhân viên
Số lượng Cổ đông
Giá/Thu nhập, TTM
Tỷ số Giá/Doanh thu, TTM
Tỷ số Giá/Giá trị sổ sách, FY
Tỷ số Giá/Doanh số, FY
Bảng cân đối
Tỷ số thanh khoản hiện thời, FQ
Nợ trên Vốn chủ sở hữu, FQ
Nợ Thuần, FQ
Tỷ số Thanh khoản nhanh, FQ
Tổng Tài sản, FQ
Tổng Nợ, FQ
Chỉ số Hoạt động
Tỷ số Lợi nhuận trên Tài sản, TTM
Tỷ số lợi nhuận trên Vốn chủ sở hữu, TTM
Hệ số thu nhập trên Vốn đầu tư, TTM
Tỷ lệ Doanh thu trên mỗi Nhân viên, TTM
Lịch sử Giá
Khối lượng trung bình (10 ngày)
Chạy thử nghiệm- 1 năm
Giá - 52 Tuần ở mức Đỉnh
Giá - 52 tuần ở mức Đáy
Cổ tức
Đã Chi trả Cổ tức, FY
Cổ tức trên mỗi Cổ phần, FY
Cổ tức Dự kiến Hàng năm
Tỷ suất Cổ tức
Ký quỹ
Biên lợi nhuận ròng, TTM
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên, TTM
Hệ số Biên lợi nhuận hoạt động, TTM
Biên lợi nhuận Trước thuế, TTM
Thống kê Thu nhập
EPS cơ bản, Thu nhập ròng
Chỉ số Lợi nhuận trên một cổ phiếu, Cơ bản, TTM
EBITDA, TTM
Lợi nhuận gộp, FY
EPS cuối năm
Doanh thu cuối năm, FY
Lợi nhuận ròng, FY
Tổng Doanh thu, FY
Dòng Tiền Tự do

Hồ sơ

Khu vực: Finance
Công nghiệp: Major Banks
Wells Fargo & Company là một công ty chuyên về đầu tư ngân hàng. Công ty cung cấp nhiều sản phẩm tài chính và dịch vụ. Công ty hoạt động ở 3 lĩnh vực: Ngân hàng Cộng đồng, Ngân hàng Bán buôn và Quản lý Tài sản & Đầu tư. Công ty cung cấp các dịch vụ cho 3 nhóm đối tượng: cá nhân, doanh nghiệp nhỏ và thương mại. Công ty cung cấp dịch vụ bán lẻ, thương mại và doanh nghiệp thông qua các địa điểm ngân hàng và văn phòng, Internet và các kênh phân phối khác cho các cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức ở tất cả 50 tiểu bang, Quận Columbia và các quốc gia khác. Công ty cung cấp các dịch vụ tài chính khác thông qua các công ty con, bao gồm ngân hàng bán buôn, ngân hàng thế chấp, tài chính tiêu dùng, cho thuê thiết bị, tài chính nông nghiệp, tài chính thương mại, môi giới chứng khoán và ngân hàng đầu tư, dịch vụ xử lý dữ liệu và máy tính, dịch vụ tư vấn đầu tư, bảo lãnh đầu tư chứng khoán và đầu tư mạo hiểm.