FONTERRA CO OPERATIVE GROUP LTD NPV

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

FCG nguyên tắc cơ bản

FONTERRA CO OPERATIVE GROUP LTD NPV tổng quan về cổ tức

Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 0.40 NZD. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 22.12%