GENERAL CAPITAL LIMITED NPV

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

GEN nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu GENERAL CAPITAL LIMITED NPV

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của New Zealand — năm ngoái quốc gia này đã mang lại GENERAL CAPITAL LIMITED NPV 13.71 M NZD, và năm trước đó — 8.02 M NZD.

Theo nguồn
Theo quốc gia