NZX LIMITED NPVNZX LIMITED NPVNZX LIMITED NPV

NZX LIMITED NPV

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

NZX nguyên tắc cơ bản

NZX LIMITED NPV tổng quan về cổ tức

Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 0.04 NZD. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 6.19%