SOLUTION DYNAMICS LIMITED NPVSOLUTION DYNAMICS LIMITED NPVSOLUTION DYNAMICS LIMITED NPV

SOLUTION DYNAMICS LIMITED NPV

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

SDL nguyên tắc cơ bản

Báo cáo tài chính SOLUTION DYNAMICS LIMITED NPV, bao gồm doanh thu, chi phí, lãi và lỗ

Tổng doanh thu của SDL trong nửa năm trước là 22.43 M NZD, cao hơn 31.81% so với nửa năm trước. Thu nhập ròng của H1 24 là 2.47 M NZD.

‪0.00‬
Tổng Doanh thu
Lãi gộp
Thu nhập hoạt động
Thu nhập trước thuế
Thu nhập ròng
Loại tiền: NZD
TTM
Tổng Doanh thuChỉ số tăng trưởng YoY
Lãi gộpChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập hoạt độngChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập trước thuếChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập ròngChỉ số tăng trưởng YoY
EBITDAChỉ số tăng trưởng YoY
EBITChỉ số tăng trưởng YoY