SUMMERSET GROUP HOLDINGS LTD NPVSUMMERSET GROUP HOLDINGS LTD NPVSUMMERSET GROUP HOLDINGS LTD NPV

SUMMERSET GROUP HOLDINGS LTD NPV

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

SUM nguyên tắc cơ bản

SUMMERSET GROUP HOLDINGS LTD NPV tổng quan về cổ tức

Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 0.13 NZD. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 2.20%