AALBORG BOLDSPILKLUB A/S

Giá lúc đóng cửa
Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

AAB nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của AALBORG BOLDSPILKLUB A/S với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của AAB là 39.126M DKK.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
‪0‬
Doanh thu
‪0‬