AALBORG BOLDSPILKLUB A/SAALBORG BOLDSPILKLUB A/SAALBORG BOLDSPILKLUB A/S

AALBORG BOLDSPILKLUB A/S

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

AAB nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu AALBORG BOLDSPILKLUB A/S

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Đan Mạch — năm ngoái quốc gia này đã mang lại AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 81.83 M DKK, và năm trước đó — 85.16 M DKK.

Theo nguồn
Theo quốc gia