ALK-ABELLO B A/SALK-ABELLO B A/SALK-ABELLO B A/S

ALK-ABELLO B A/S

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

ALK_B nguyên tắc cơ bản

Các số liệu thống kê và tỷ lệ tài chính chính ALK-ABELLO B A/S.

Tỷ lệ giá trên doanh số của ALK_B là 6.92. Công ty có tỷ lệ Giá trị doanh nghiệp trên EBITDA là 35.33. Kể từ 2023, họ đã tuyển dụng 2.82 k người.

Chỉ số
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0,00‬
Hệ số giá trên thu nhập
Hệ số giá trên dòng tiền
Loại tiền: DKK
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
Hiện tại
Chỉ số chính
Tỷ lệ định giá
Tỷ suất lợi nhuận
Chỉ số thanh khoản
Hệ số thanh toán nợ