CBRAIN A/S
CBRAIN OMXCOP

CBRAIN
CBRAIN A/S OMXCOP
Giao dịch ngay
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Giao dịch ngay

Báo cáo tài chính

Tóm tắt tài chính của CBRAIN A/S với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của CBRAIN là 6.053B. EPS TTM của công ty là 0.79, lợi tức cổ tức là 0.05%, và P/E là 389.41. Ngày thu nhập tiếp theo CBRAIN A/S là Aug 26, ước tính là 0.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền