DJURSLANDS BANK A/SDJURSLANDS BANK A/SDJURSLANDS BANK A/S

DJURSLANDS BANK A/S

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

DJUR nguyên tắc cơ bản

DJURSLANDS BANK A/S tổng quan về cổ tức

Cổ tức của DJUR được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 30.00 DKK. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 5.94%