DONKEYREPUBLIC HOLDING A/SDONKEYREPUBLIC HOLDING A/SDONKEYREPUBLIC HOLDING A/S

DONKEYREPUBLIC HOLDING A/S

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

DONKEY nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu DONKEYREPUBLIC HOLDING A/S

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Đan Mạch — năm ngoái quốc gia này đã mang lại DONKEYREPUBLIC HOLDING A/S 115.20 M DKK, và năm trước đó — 67.58 M DKK.

Theo nguồn
Theo quốc gia