FLSMIDTH & CO. A/S
FLS OMXCOP

FLS
FLSMIDTH & CO. A/S OMXCOP
Giao dịch ngay
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Giao dịch ngay

Báo cáo tài chính

Tóm tắt tài chính của FLSMIDTH & CO. A/S với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của FLS là 12.774B. EPS TTM của công ty là 4.19, lợi tức cổ tức là 0.79%, và P/E là 60.80. Ngày thu nhập tiếp theo FLSMIDTH & CO. A/S là Tháng Tám 12, ước tính là 1.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền