HVIDBJERG BANK A/SHVIDBJERG BANK A/SHVIDBJERG BANK A/S

HVIDBJERG BANK A/S

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

HVID nguyên tắc cơ bản

Báo cáo tài chính HVIDBJERG BANK A/S, bao gồm doanh thu, chi phí, lãi và lỗ

Tổng doanh thu của HVID trong quý trước là 39.91 M DKK, và thấp hơn 2.07% so với quý trước. Thu nhập ròng của Q1 24 là 8.83 M DKK.

Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
Tổng Doanh thu
Thu nhập hoạt động
Thu nhập trước thuế
Thu nhập ròng
Loại tiền: DKK
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
TTM