NORTH MEDIA A/SNORTH MEDIA A/SNORTH MEDIA A/S

NORTH MEDIA A/S

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

NORTHM nguyên tắc cơ bản

NORTH MEDIA A/S tổng quan về cổ tức

Cổ tức của NORTHM được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 4.00 DKK. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 7.33%