NOVO NORDISK B A/SNOVO NORDISK B A/SNOVO NORDISK B A/S

NOVO NORDISK B A/S

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

NOVO_B nguyên tắc cơ bản

Các số liệu thống kê và tỷ lệ tài chính chính NOVO NORDISK B A/S.

Tỷ lệ giá trên doanh số của NOVO_B là 17.97. Công ty có tỷ lệ Giá trị doanh nghiệp trên EBITDA là 36.28. Kể từ 2023, họ đã tuyển dụng 63.37 k người.

Chỉ số
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
Hệ số giá trên thu nhập
Hệ số giá trên dòng tiền
Loại tiền: DKK
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
Hiện tại
Chỉ số chính
Tỷ lệ định giá
Tỷ suất lợi nhuận
Chỉ số thanh khoản
Hệ số thanh toán nợ