RIAS B A/S

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

RIAS_B nguyên tắc cơ bản

RIAS B A/S tổng quan về cổ tức

Cổ tức của RIAS_B được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 50.00 DKK. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 7.69%