RIAS B A/S

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

RIAS_B nguyên tắc cơ bản

Báo cáo tài chính RIAS B A/S, bao gồm doanh thu, chi phí, lãi và lỗ

Tổng doanh thu của RIAS_B trong nửa năm trước là 142.55M DKK và thấp hơn 23.86% so với nửa năm trước. Thu nhập ròng của H1 23 là 3.44M DKK.

‪0‬
Tổng Doanh thu
Lãi gộp
Thu nhập hoạt động
Thu nhập trước thuế
Thu nhập ròng
Loại tiền: DKK
TTM
Tổng Doanh thuChỉ số tăng trưởng YoY
Lãi gộpChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập hoạt độngChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập trước thuếChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập ròngChỉ số tăng trưởng YoY
EBITDAChỉ số tăng trưởng YoY
EBITChỉ số tăng trưởng YoY