SYDBANK A/SSYDBANK A/SSYDBANK A/S

SYDBANK A/S

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

SYDB nguyên tắc cơ bản

SYDBANK A/S tổng quan về cổ tức

Cổ tức của SYDB được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 30.56 DKK. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 8.44%