TROPHY GAMES DEVELOPMENT A/S
TGAMES OMXCOP

TGAMES
TROPHY GAMES DEVELOPMENT A/S OMXCOP
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

Báo cáo tài chính

Tóm tắt tài chính của TROPHY GAMES DEVELOPMENT A/S với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của TGAMES là 219.144M.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền