TIETOEVRY CORPORATION

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

TIETO nguyên tắc cơ bản

TIETOEVRY CORPORATION tổng quan về cổ tức

Mức cổ tức tiếp theo trên mỗi cổ phiếu dự kiến là 0.74 EUR, hãy mua trước 14 Tháng 3 để được thanh toán. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 6.62%