AMBER LATVIJAS BALZAMSAMBER LATVIJAS BALZAMSAMBER LATVIJAS BALZAMS

AMBER LATVIJAS BALZAMS

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

BAL1R nguyên tắc cơ bản

AMBER LATVIJAS BALZAMS tổng quan về cổ tức

Cổ tức của BAL1R được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 0.60 EUR. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 7.14%