BILLERUD AKTIEBOLAG

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

BILL nguyên tắc cơ bản

BILLERUD AKTIEBOLAG tổng quan về cổ tức

Cổ tức của BILL được trả hàng năm. Mức cổ tức tiếp theo trên mỗi cổ phiếu dự kiến là 2.00 SEK, hãy mua trước 22 Tháng 5 để được thanh toán. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 6.23%