BILLERUD AKTIEBOLAGBILLERUD AKTIEBOLAGBILLERUD AKTIEBOLAG

BILLERUD AKTIEBOLAG

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

BILL nguyên tắc cơ bản

Các số liệu thống kê và tỷ lệ tài chính chính BILLERUD AKTIEBOLAG.

Tỷ lệ giá trên doanh số của BILL là 0.61. Công ty có tỷ lệ Giá trị doanh nghiệp trên EBITDA là 8.35. Kể từ 2023, họ đã tuyển dụng 5.76 k người.

Chỉ số
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
Hệ số giá trên thu nhập
Hệ số giá trên dòng tiền
Loại tiền: SEK
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Hiện tại
Chỉ số chính
Tỷ lệ định giá
Tỷ suất lợi nhuận
Chỉ số thanh khoản
Hệ số thanh toán nợ