INSTALCO AB

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

INSTAL nguyên tắc cơ bản

INSTALCO AB tổng quan về cổ tức

Cổ tức của INSTAL được trả hàng năm. Mức cổ tức tiếp theo trên mỗi cổ phiếu dự kiến là 0.68 SEK, hãy mua trước 7 Tháng 5 để được thanh toán. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 1.67%