SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM ABSWEDISH ORPHAN BIOVITRUM ABSWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB

SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

SOBI nguyên tắc cơ bản

Báo cáo tài chính SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB, bao gồm doanh thu, chi phí, lãi và lỗ

Tổng doanh thu của SOBI trong quý trước là6.84 B SEK, và cao hơn 32.43% so với quý trước. Thu nhập ròng của Q4 23 là 1.03 B SEK.

Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
Tổng Doanh thu
Lãi gộp
Thu nhập hoạt động
Thu nhập trước thuế
Thu nhập ròng
Loại tiền: SEK
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
TTM
Tổng Doanh thuChỉ số tăng trưởng YoY
Lãi gộpChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập hoạt độngChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập trước thuếChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập ròngChỉ số tăng trưởng YoY
EBITDAChỉ số tăng trưởng YoY
EBITChỉ số tăng trưởng YoY