STORSKOGEN GROUP AB SER. BSTORSKOGEN GROUP AB SER. BSTORSKOGEN GROUP AB SER. B

STORSKOGEN GROUP AB SER. B

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

STOR_B nguyên tắc cơ bản

STORSKOGEN GROUP AB SER. B tổng quan về cổ tức

Cổ tức của STOR_B được trả hàng năm. Mức cổ tức tiếp theo trên mỗi cổ phiếu dự kiến là 0.09 SEK, hãy mua trước 10 Tháng 5 để được thanh toán. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 1.33%