XP CHEMISTRIES AB

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

XPC nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu XP CHEMISTRIES AB

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Châu Âu — năm ngoái quốc gia này đã mang lại XP CHEMISTRIES AB 657.46 k SEK, và năm trước đó — 194.03 k SEK.

Theo nguồn
Theo quốc gia