INVL BALTIC FARMLANDINVL BALTIC FARMLANDINVL BALTIC FARMLAND

INVL BALTIC FARMLAND

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

INL1L nguyên tắc cơ bản

INVL BALTIC FARMLAND tổng quan về cổ tức

Cổ tức của INL1L được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 0.12 EUR. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 1.86%