PHILLY SHIPYARD ASAPHILLY SHIPYARD ASAPHILLY SHIPYARD ASA

PHILLY SHIPYARD ASA

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

PHLY nguyên tắc cơ bản

Cái nhìn chuyên sâu về các hoạt động điều hành, đầu tư và tài trợ của PHILLY SHIPYARD ASA

PHLY dòng tiền tự do cho Q1 24 là -247.25 M NOK. Đối với 2023, PHLY dòng tiền tự do -722.03 M NOK và dòng tiền từ hoạt động kinh doanh -651.89 M NOK.

Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
Tiền thu từ các Hoạt động Kinh doanh
Tiền thu từ các Hoạt động Đầu tư
Tiền thu từ các Hoạt động Tài chính
Loại tiền: NOK
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
TTM
Dòng tiền tự doChỉ số tăng trưởng YoY