KIPLIN METALS INC

ALDVF OTC
ALDVF
KIPLIN METALS INC OTC
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

ALDVF báo cáo tài chính: Tổng quan

Tóm tắt tài chính của KIPLIN METALS INC với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của ALDVF là 16.746M.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền