COSCO CAPITAL, INC.COSCO CAPITAL, INC.COSCO CAPITAL, INC.

COSCO CAPITAL, INC.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

COSCO nguyên tắc cơ bản

Cái nhìn chuyên sâu về các hoạt động điều hành, đầu tư và tài trợ của COSCO CAPITAL, INC.

COSCO dòng tiền tự do cho Q1 24 là -5.05 B PHP. Đối với 2023, COSCO dòng tiền tự do 14.75 B PHP và dòng tiền từ hoạt động kinh doanh 22.35 B PHP.

Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
Tiền thu từ các Hoạt động Kinh doanh
Tiền thu từ các Hoạt động Đầu tư
Tiền thu từ các Hoạt động Tài chính
Loại tiền: PHP
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
TTM
Dòng tiền tự doChỉ số tăng trưởng YoY