FRUITAS HOLDINGS, INC.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

FRUIT nguyên tắc cơ bản

FRUITAS HOLDINGS, INC. tổng quan về cổ tức

Cổ tức của FRUIT được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 0.01 PHP. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 1.23%