FRUITAS HOLDINGS, INC.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

FRUIT nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu FRUITAS HOLDINGS, INC.

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Philippines — năm ngoái quốc gia này đã mang lại FRUITAS HOLDINGS, INC. 1.80 B PHP, và năm trước đó — 1.10 B PHP.

Theo nguồn
Theo quốc gia