MANILA WATER COMPANY, INC.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

MWC nguyên tắc cơ bản

MANILA WATER COMPANY, INC. tổng quan về cổ tức

Cổ tức của MWC được trả hàng năm. Mức cổ tức tiếp theo trên mỗi cổ phiếu dự kiến là 1.13 PHP, hãy mua trước 15 Tháng 3 để được thanh toán. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 4.84%