NICKEL ASIA CORPORATION

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

NIKL nguyên tắc cơ bản

NICKEL ASIA CORPORATION tổng quan về cổ tức

Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 0.07 PHP. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 3.78%