ORIENTAL PENINSULA RES GROUPORIENTAL PENINSULA RES GROUPORIENTAL PENINSULA RES GROUP

ORIENTAL PENINSULA RES GROUP

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

ORE nguyên tắc cơ bản

Cái nhìn chuyên sâu về các hoạt động điều hành, đầu tư và tài trợ của ORIENTAL PENINSULA RES GROUP

ORE dòng tiền tự do cho Q4 23 là -125.67 M PHP. Đối với 2023, ORE dòng tiền tự do -384.91 M PHP và dòng tiền từ hoạt động kinh doanh -233.19 M PHP.

Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
Tiền thu từ các Hoạt động Kinh doanh
Tiền thu từ các Hoạt động Đầu tư
Tiền thu từ các Hoạt động Tài chính
Loại tiền: PHP
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
TTM
Dòng tiền tự doChỉ số tăng trưởng YoY